• 优秀作文大全

  优秀作文大全网官方出品

  让写作成为一种乐趣!

 • 写作文,投稿神器

  两分钟发表一篇作文

  iPhone Android

百家姓

                〖 下载百家姓 〗 〖 打印百家姓〗 〖保存到桌面〗 〖建议〗                
Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng
赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王
Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng
冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨
Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng
朱 秦 尤 许 何 吕 施 张
Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng
孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜
Qī Xiè Zōu Yù Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
戚 谢 邹 喻 柏 水 窦 章
Yún Sū Pān Gě Xī Fàn Péng Láng
云 苏 潘 葛 奚 范 彭 郎
Lǔ Wéi Chāng Mǎ Miáo Fèng Huā Fāng
鲁 韦 昌 马 苗 凤 花 方
Yú Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng
俞 任 袁 柳 酆 鲍 史 唐
Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Hè Ní Tāng
费 廉 岑 薛 雷 贺 倪 汤
Téng Yīn Luó Bì Hǎo Wū ān Cháng
滕 殷 罗 毕 郝 邬 安 常
Lè(Yuè) Yú Shí Fù Pí Biàn Qí Kāng
乐 于 时 傅 皮 卞 齐 康
Wǔ Yú Yuán Bǔ Gù Mèng Píng Huáng
伍 余 元 卜 顾 孟 平 黄
Hé Mù Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng
和 穆 萧 尹 姚 邵 湛 汪
Qí Máo Yǔ Dí Mǐ Bèi Míng Zāng
祁 毛 禹 狄 米 贝 明 臧
Jì Fú Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng
计 伏 成 戴 谈 宋 茅 庞
Xióng Jǐ Shū Qū Xiàng Zhù Dǒng Liáng
熊 纪 舒 屈 项 祝 董 梁
Dù Ruǎn Lán Mǐn Xí Jì Má Qiáng
杜 阮 蓝 闵 席 季 麻 强
Jiǎ Lù Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō
贾 路 娄 危 江 童 颜 郭
Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Xú Qiū Luò
梅 盛 林 刁 钟 徐 邱 骆
Gāo Xià Cài Tián Fán Hú Líng Huò
高 夏 蔡 田 樊 胡 凌 霍
Yú Wàn Zhī Kē Zǎn Guǎn Lú Mò
虞 万 支 柯 昝 管 卢 莫
Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng
经 房 裘 缪 干 解 应 宗
Dīng Xuān Féi Dèng Yù Shàn Háng Hóng
丁 宣 贲 邓 郁 单 杭 洪
Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Jí Niǔ Gōng
包 诸 左 石 崔 吉 钮 龚
Chéng Jī Xíng Huá Péi Lù Róng Wēng
程 嵇 邢 滑 裴 陆 荣 翁
Xún Yáng Yū Huì Zhēn Qū Jiā Fēng
荀 羊 於 惠 甄 曲 家 封
Ruì Yì Chǔ Jìn Jí Bǐng Mí Sōng
芮 羿 储 靳 汲 邴 糜 松
Jǐng Duàn Fù Wū Wū Jiāo Bā Gōng
井 段 富 巫 乌 焦 巴 弓
Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ Chē Hóu Fú Péng
牧 隗 山 谷 车 侯 宓 蓬
Quán Xī Bān Yǎng Qiū Zhòng Yī Gōng
全 郗 班 仰 秋 仲 伊 宫
Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Lì Róng
宁 仇 栾 暴 甘 钭 厉 戎
Zǔ Wǔ Fú Liú Jǐng Zhān Shù Lóng
祖 武 符 刘 景 詹 束 龙
Yè Xìng Sī Sháo Gào Lí Jì Bó
叶 幸 司 韶 郜 黎 蓟 薄
Yìn Sù Bái Huái Pú Tái Cóng è
印 宿 白 怀 蒲 邰 从 鄂
Suǒ Xián Jí Lài Zhuó Lìn Tù Méng
索 咸 籍 赖 卓 蔺 屠 蒙
Chí Qiáo Yīn Yù Xū Nài Cāng Shuāng
池 乔 阴 郁 胥 能 苍 双
Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng
闻 莘 党 翟 谭 贡 劳 逄
Jī Shēn Fú Dǔ Rǎn Zǎi Lì Yōng
姬 申 扶 堵 冉 宰 郦 雍
Xì Qú Sāng Guì Pú Niú Shòu Tōng
却 璩 桑 桂 濮 牛 寿 通
Biān Hù Yān Jì Jiá Pǔ Shàng Nóng
边 扈 燕 冀 郏 浦 尚 农
Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Qú Yán Chōng
温 别 庄 晏 柴 瞿 阎 充
Mù Lián Rú Xí Huàn ài Yú Róng
慕 连 茹 习 宦 艾 鱼 容
Xiàng Gǔ Yì Shèn Gē Liào Yǔ Zhōng
向 古 易 慎 戈 廖 庾 终
Jì Jū Héng Bù Dū Gěng Mǎn Hóng
暨 居 衡 步 都 耿 满 弘
Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Lù Quē Dōng
匡 国 文 寇 广 禄 阙 东
ōu Shū Wò Lì Yù Yuè Kuí Lóng
欧 殳 沃 利 蔚 越 夔 隆
Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng
师 巩 厍 聂 晁 勾 敖 融
Lěng Zī Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
冷 訾 辛 阚 那 简 饶 空
Zēng Wú Shā Niè Yǎng Jū Xū Féng
曾 毋 沙 乜 养 鞠 须 丰
Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Hòu Jīng Hóng
巢 关 蒯 相 查 后 荆 红
Yóu Zhú Quán Lù Gě(Gài) Yì Huán Gōng
游 竺 权 逯 盖 益 桓 公
Mòqí Sīmǎ Shàngguān ōuyáng
万俟 司马 上官 欧阳
Xiàhóu Zhūgě Wénrén Dōngfāng
夏侯 诸葛 闻人 东方
Hèlián Huángfǔ Yùchí Gōngyáng
赫连 皇甫 尉迟 公羊
Tántái Gōngyě Zōngzhèng Púyáng
澹台 公冶 宗政 濮阳
Chúnyú Chányú Tàishū Shēntú
淳于 单于 太叔 申屠
Gōngsūn Zhòngsūn Xuānyuán Línghú
公孙 仲孙 轩辕 令狐
Zhōnglí Yǔwén Zhǎngsūn Mùróng
钟离 宇文 长孙 慕容
Xiānyú Lǘqiū Sītú Sīkōng
鲜于 闾丘 司徒 司空
Qíguān Sīkòu Zhǎng Dū Zǐchē
丌官 司寇 仉 督 子车
Zhuānsūn Duānmù Wūmǎ Gōngxī
颛孙 端木 巫马 公西
Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōngliáng
漆雕 乐正 壤驷 公良
Tuòbá Jāgǔ Zǎifǔ Gǔliáng
拓跋 夹谷 宰父 谷梁
Jìn Chǔ Yán Fǎ Rú Yān Tú Qīn
晋 楚 闫 法 汝 鄢 涂 钦
Duàngān Bǎilǐ Dōngguō Nánmén
段干 百里 东郭 南门
Hūyán Guī Hǎi Yángshé Wēishēng
呼延 归 海 羊舌 微生
Yuè Shuài Gōu Kòng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
岳 帅 缑 亢 况 郈 有 琴
Liángqiū Zuǒqiū Dōngmén Xīmén
梁丘 左丘 东门 西门
Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Bó Shǎng Nángōng
商 牟 佘 佴 伯 赏 南宫
Mò Hǎ Qiáo Dá Nián ài Yáng Tóng
墨 哈 谯 笪 年 爱 阳 佟
Dìwǔ Yán Fú 《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
第五 言 福 《百家姓》终

百家姓排名2013版

王,李,张,刘,陈,杨,黄,吴,赵,周,
徐,孙,马,朱,胡,林,郭,何,高,罗,
郑,梁,谢,宋,唐,许,邓,冯,韩,曹,
曾,彭,萧,蔡,潘,田,董,袁,于,余,
叶,蒋,杜,苏,魏,程,吕,丁,沈,任,
姚,卢,傅,钟,姜,崔,谭,廖,范,汪,
陆,金,石,戴,贾,韦,夏,邱,方,侯,
邹,熊,孟,秦,白,江,阎,薛,尹,段,
雷,黎,史,龙,陶,贺,顾,毛,郝,龚,
邵,万,钱,严,赖,覃,洪,武,莫,孔。

百家姓小知识:

百家姓

 《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个。

 《百家姓》的次序不是按姓氏人口实际排列。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱俶正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。

 2013年4月14日,中华伏羲文化研究会华夏姓氏源流研究中心通过综合分析,发布当今中国最新版“百家姓”排行榜。在最新版“百家姓”排名前三位的王、李、张是中国最大群体的姓氏,分别有9500多万人、9300多万人和近9000万人,三姓人群约占全国总人口的21%,“王”姓是中国第一大姓。

 《百家姓》采用四言体例,句句押韵,虽然它的内容没有文理,但读来顺口,易学好记,与《三字经》《千字文》并称“三百千”,是中国古代幼儿的启蒙读物,《百家姓》很具实用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的。《百家姓》是中国独有的文化现象,流传至今,影响极深:它所辑录的几个姓氏,体现了中国人对宗脉与血缘的强烈认同感。

 姓氏文化,或谱牒文化,是中国文化的重要组成部分。中国人是世界上“寻根意识”最重的族群。《百家姓》在历史的衍化中,为人们寻找宗脉源流,建立血亲意义上的归属感,帮助人们认识传统的血亲情结,提供了重要的文本依据。它是中国人认识自我与家族来龙去脉不可缺少的文化文献基础蓝本。2009年,《百家姓》被中国世界纪录协会收录为中国最早的姓氏书。

相关经典
唐诗三百首 古诗300首 三字经 弟子规
百家姓 千字文 增广贤文 朱子家训

热门作文

优秀作文大全 | 用户协议 | 高考满分作文 | 中考满分作文 | 使用说明 | 作文大全 | 最新作文 | 网站地图 |

优秀作文大全网为作文写作学习网站,作文来自会员原创投稿并已支付相应稿费,版权归本网站和原作者所有,严禁转载。

本站要求作文投稿系会员本人原创,若您发现他人抄袭您非授权的原创作品,请第一时间联系我们删除! 投诉邮箱 zw@aiswz.com/

Copyright © 2013-2017 作文大全 aiswz.com/ Inc.All Rights Reserved. 让写作成为一种乐趣!

淘宝刷单 智慧食堂 富狗棋牌 丽江地接 琳琅文学站 大数据 中华文化出版社